Jiu Jitsu Kenmei

Algemene voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap

 1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Jiu Jitsu Kenmei.
 2. Jiu Jitsu Kenmei heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. De persoonlijke gegevens van de cursist worden vastgelegd en alleen gebruikt om cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Jiu Jitsu Kenmei. De persoonlijke gegevens van de cursist worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 4. Jiu Jitsu Kenmei heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 5. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 6. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent of trainer. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.
 7. Jiu Jitsu Kenmei kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 8. Jiu Jitsu Kenmei kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist.
 9. Het lesgeld dient per afgesproken betaalperiode (maand, kwartaal, half jaar of jaar) vooraf te worden betaald. Betaling kan contant of door het bedrag over te maken op het vermelde bankrekeningnummer o.v.v. naam van de cursist.
 10. Actuele tarieven staan altijd vermeld op de website.
 11. Het lesgeld dient ook in de vakantieperiodes te worden doorbetaald. Het tarief is hierop aangepast.
 12. De eerste twee proeflessen zijn gratis. Een losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les.
 13. De cursist is tot wederopzegging lid van Jiu Jitsu Kenmei. Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 14. Er wordt geen restitutie verleend in geval van tussentijdse opzegging van het abonnement.
 15. Tijdens een les is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
 16. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor een les.
 17. Bij verhindering dient de cursist zich op tijd af te melden d.m.v. sms, whatsapp of e-mail.
 18. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Jiu Jitsu Kenmei.

©Jiu Jitsu Kenmei, 1 januari 2020